National Consultation – Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade – Related Matters

Resolusyon Blg. 1

PAGSASAAYOS SA POSISYON NG PILIPINAS UKOL SA MGA USAPIN SA WTO AT GLOBALISASYON

YAYAMANG ang Republika ng Pilipinas ay isa sa bansang lumagda at nangunang magpatibay ng kasapian sa World Trade Organization (WTO) na inilunsad noong l994;

YAYAMANG ang isang dahilan sa pagsapi ng Pilipinas sa WTO ay ang pangako na lalong lalakas ang sector ng pagsasaka, kikita ito ng dagdag na P60 bilyon na gross value added (GVAs) kada taon at dagdag na kalahating milyong mga bagong trabaho kada taon;

YAYAMANG ang  pangakong ito ay hindi nangyari, bagkus ginigiyagis ang sektor ng pagsasaka ngayon ng di malirip na krisis, na makikita sa pagguho ng maraming cropping areas, paghina ng kita at trabaho sa pagsasaka at pagdagsa sa bansa ng mga imported na produktong agrikultura mula sa Tsina, Estados Unidos, Australia, Vietnam, Thailand at iba pang bansa;

YAYAMANG sa halip na maging malakas na agriculture-exporting country, ang Pilipinas ngayon ay isang malaking agriculture-importing country na umaasa sa labas na palengke para sa pangangailangang bigas, mais, gulay, cooking oil, prutas, karne, gatas at iba pa;   at

YAYAMANG lahat ng ito ay nangyari at nangyayari, sampung taon matapos lumahok  ang bansa sa WTO, dahil sa makitid na pananaw ng mga teknokrat na uunlad ang pagsasaka sa ilalim ng unilateral trade liberalization, dahil sa walang sagkang pagpasok ng mga imports dulot ng smuggling at trade liberalization, dahil sa makitid na suportang ibinibigay ng pamahalaan sa magsasaka, dahil hindi nangyari ang mga pangakong safety nets at modernization sa agrikultura, at dahil na rin sa tagibang o di pantay na mga kasunduan at relasyon sa ilalim mismo ng WTO, particular sa Agreement on Agriculture;

DAHIL DITO, kami, mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay

NANANAWAGAN sa pamahalaan na baguhin at isaayos ang mga patakarang pangkalakalan at tunguhin ng negosasyon sa WTO at iba pang mga usaping kaugnay nito, partikular sa mga isyu ng pangsakahan gaya ng sumusunod:

 • Pagpapatuloy sa QR o quantitative restrictions sa bigas,
 • Paggigiit sa pagkilala sa mga mahahalagang produkto ng Pilipinas tulad ng bigas at mais bilang mga special products o SPs,
 • Pagtutulak sa lubos na operasyon ng special safeguard mechanisms o SSMs bilang proteksyon sa mga local na produkto,
 • Pagkuha sa suporta ng iba pang papaunlad na bansa na lubos na kilalanin ang karapatan ng mga di pa maunlad na bansa na tulad ng Pilipinas sa special and differential treatment o SDT o karapatan nitong maging flexible sa mga komitment nito sa kalakalakan, at
 • Pagsasaayos na muli ng sistema ng taripa, lalo na sa agrikultura, na hindi makatarungan sa mga local na produkto,

Resolusyon Blg. 2

PAGWAWAKSI SA KAISIPANG NEO-LIBERAL SA MGA USAPING PANGKALAKALAN AT PANGKAUNLARAN

YAYAMANG mahigit na tatlong dekada na namamayani sa economic governance ng pamahalaan ang kaisipang neo-liberal o pananaw na sumasamba sa altar ng free trade, na para bang ang lahat ng pag-unlad ay makukuha sa malayang daloy ng kalakal at puhunan;

YAYAMANG ang neo-liberal na kaisipan ay makikita sa mga patakarang ipinapataw ng IMF at World Bank katulad ng agricultural deregulation, import liberalization at iba pang mga structural adjustment policies, at makikita rin sa unilateral trade liberalization ng bansa noong dekada l980s at l990s at sa mga komitment nito sa WTO, AFTA at APEC;

YAYAMANG dumapa nang husto ang industriya at agrikulturang Pilipino sa panahon ng neo-liberalismo na makikita sa pagkabalaho ng mga sector na ito, sa pag-angat ng ibang bansang Asyano at sa patuloy na krisis sa pamumuhay at trabaho sa bansa; at

YAYAMANG patuloy ang pagtutulak sa kaisipang neo-liberal ng ilang mga nakaupo sa pamahalaan tulad ni Romulo Neri ng NEDA, na laging humaharang sa pag-adjust ng mga taripa sa agrikultura at sumusuporta sa mga ekonomistang gusting tanggalin ang papel ng NFA sa pamilihan at tanggalin ang suporta sa bigas at mais;

KAMI,  mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay
NANANAWAGAN sa pamahalaan na

 • Tanggalin sa NEDA si Secretary Romulo Neri at palitan siya ng isang makabansang ekonomista, at
 • Magpatawag na multi-sectoral conference para sa pagbabago ng patakarang neo-liberal sa kabuhayan batay sa isang makabansang padron ng kaunlaran o nationalist development agenda.

Resolusyon Blg. 3

PANAWAGAN SA PAMAHALAAN PARA SA PANIBAGONG PAGPAPALAKAS NG AGRIKULTURA

YAYAMANG ang sektor ng agrikultura ay lublob sa krisis, na makikita sa paghina ng produksiyon, pagliit ng kita ng mga magsasaka, pagdami ng mga walang hanap-buhay at migranteng manggagawa, at patuloy na pag-iral ng kabalisahan at kawalan ng kapayapaan sa kanayunan;

YAYAMANG ang mga ito ay nag-uugat sa di maliwanag na direksyon ng agrikultura sa ilalim ng globalisasyon, sa kakulangan ng suporta ng pamahalaan sa pagsasaka, sa pamimili ng ani at pangkalahatang modernisasyon ng agrikultura, sa pagdagsa ng mga imports na dulot ng smuggling at unilateral trade liberalization, sa kawalan ng mga impraistruktura tulad ng patubig, farm-to-market roads, post-harvest facilities, at sa kawalan ng access ng magsasaka sa murang pautang at marketing facilities; at

YAYAMANG ang mga suliranin ng magsasaka ay lalong pinalubha ng patuloy na krisis sa implementasyon ng Repormang Agraryo na makupad, magastos at punung-puno ng mga kababalaghan tulad ng mga criminal na conversion ng mga lupang pangsakahan, mungkahing kolateralisasyon ng lupa at mga nawawalang pangakong support services,  pati na ang naaantalang paglalaan at paggamit ng Marcos wealth sa reporma sa lupa;

KAMI, mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay

NANANAWAGAN sa pamahalaan na tingnang muli ang kalagayan ng pagsasaka bago mahuli ang lahat, particular ang pangangailangan na

 • Tapusin na ang land transfer program, magkaroon ng moratorium sa land conversion, bigyan ng dagliang kalutasan ang mga nakabimbim na land cases at gamitin nang husto ang Marcos wealth sa pagtatapos ng reporma at pagbibigay ng mga support services,
 • Itaguyod ang konsepto ng food security at agricultural sovereignty, na ang ibig sabihin ay tungkulin ng lipunan na umunlad ang sektor na pangsakahan sa lebel na kaya nitong harapin ang mga pangangailangan ng bayan sa pagkain at iba pang agricultural needs na kayaning harapin ang anumang banta ng food shortage sa daigdig sapagkat mayroon siyang malusog at tuluy-tuloy na sektor na pangsakahan,
 • Iwaksi ang mungkahing decoupling at privatization ng NFA, bagkus palakasin ito sa pamamagitan ng dagdag na budget at dagdag na partisipasyon sa pamamahala ng mga lider magsasaka at pagbubukas sa mga libro nito sa publiko,
 • Protektahan ang mga watersheds at ideklarang food security zones ang lahat ng sakahan sa palay at mais.
 • Ituring ang agrikultura bilang isang national security issue na kailangang bigyan ng sapat na pondo para sa modernisasyon, pagtatayo ng mga gumuho at kinakailangang mga impraistruktura tulad ng irigasyon, farm-to-market roads, post-harvest facilities at iba pa, pagpapalakas ng mga paaralan para sa pagsasaka, pati na mga farmer training centers, at pagtatayo ng mga samahan at institusyong kumakalinga sa mga magsasaka at mga pamilya nila.
 • Ipagpatuloy ang pagsugpo sa salot na ismagling
 • Palakasin ang mga lahat ng mga safety net measures na ipinagako ng pamahalaan una na ang pag-amyenda sa gamit ng ACEF funds upang ito ay lubos na mapakinabangan ng mga maliliit na magsasaka at ang pag-iinstitutionalize ng partisipasyon ng private sector dito.
 • Gawin accessible sa mga Agricultural and Fisheries Councils ang budget ng mga munispyo at probinsya nang sa gayon ay malaman ng mga ito kung pinaglalaanan ng dapat na pondo ang pagpapalakas ng agrickultura.

Resolusyon Blg. 4

PANAWAGAN SA PAMAHALAAN PARA SA KARAGDAGANG PONDONG GAGAMITIN SA PAGPAPALAGANAP NG MGA LIKAS-KAYANG PAMAMARAAN NG PAGSASAKA NG PALAY KATULAD NG SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION O SRI.

YAYAMANG tatlong milyong pamilyang Pilipino sa kasalukuyan ang direktang umaasa sa pagsasaka ng palay bilang pangunahing kabuhayan at bigas ang pangunahing pagkain ng 86 milyong Pilipino.

YAYAMANG ang kita sa pagsasaka ng palay ay patuloy na lumiliit dahil sa patuloy na pagkiling ng pamahalaan sa mga mamahaling teknolohiya ng produksiyon at kakulangan nitong magprovide ng sapat at kinakailangang suportang serbisyo.

YAYAMANG mas sumisidhi ang pangangailangang paunlarin ang pamamaran ng pagsasaka at produksiyon ng palay sa Pilipinas dahil sa umiigting na kumpetisyon mula sa mga karatig bansang may higit na maunlad na mga teknolohiya.

YAYAMANG maraming mga magsasaka at NGO sa kasalukuyan ang nagpapaunlad at nagpapalaganap ng mga alternatibo at likas-kayang pamamaraan ng pagsasaka ng palay na higit na magpapaunlad ng produksiyon at magpapalaki ng kita mula dito.

YAYAMANG kabilang sa mga alternatibo at likas-kayang pamamaraan ng pagsasaka ng palay na napatunayang nangangailangan ng higit na maliit na puhunan subalit may mahusay na production performance ay ang system of rice intensification o SRI na kasalukuyang lumalaganap sa iba-ibang dako ng Pilipinas.

YAYAMANG sa kabila ng tagumpay ng nasabing SRI sa Pilipinas ay hindi ito binibigyan ng nararapat ng pagtangkilik ng pamahalaan: P800,000.00 lamang ang inilaan na pondo dito kumpara sa P500 milyon na inilaan sa higit na mas magastos na hybrid rice production.

YAYAMANG sinasabi ng pamahalaan na pantay ang pagtangkilik nito sa mga teknolohiya para sa pagsasaka ng palay,

KAMI, mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay

NANANAWAGAN na

 • kagyat na maglaan ang pamahalaan ng pondong katumbas ng 250 milyon para sa pagpapalaganap ng mga likas-kayang pamamaraan ng pagsasaka ng palay katulad ng SRI
 • Magpanukala ng batas tungkol sa Sustainable Agriculture na naglalayong pataasin ang kita at produksyon ng mga magsasaka at mapangalagaan ang kalikasan

Resolusyon Blg. 5

PANAWAGAN SA KAGAWARAN NG AGRIKULTURA NA IPAMAHAGI SA MGA MAGSASAKANG KUMAKATAWAN NG KUMPERENSYA ANG MGA SIPI AT KOPYA NG “DRAFT RICE MASTER PLAN”

YAYAMANG ang Kagawaran ng Agrikultura ang pangunahing ahensya ng pamahalaann sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at polisiya kaugnay sa pagpapaunlad ng agrikultura particular na sa palayan at maisan:

YAYAMANG nahaharap sa matinding suliranin ang sector ng butil sa gitna ng mga polisiya at programa na naka-angkla sa paglalatag ng liberalisasyon sa industriya ng butil, at agrikultura sa pangkalahatan;

YAYAMANG ang liberalisasyon sa industriya ng butil ay magbubukas magdudulot ng pagdami at pagbaha ng mga butil ng dayuhan at direktang tutunggali sa lokal na butil;

YAYAMANG ang pagdami at pagbaha ng dayuhang butil ay magpapababa ng kita ng mga magsasaka sa palayan at maisan;

YAYAMANG kinakailangan ang aktibong paglahok ng mga magsasaka sa Kagawaran sa Agrikultura, ng RICE MASTER PLAN na maghahanda at magpapaunlad sa industriya ng butil bago pa man ang “free-for-all” na liberalisasyon.

YAYAMANG isama ang mga magsasaka sa pag-pipinal ng Rice Master Plan.

KAMI, mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay

NANANAWAGAN na

 • kagyat na bigyan ng kopya ang mga magsasaka ng “draft RICE MASTER PLAN” ng Kagawaran ng Agrikultura
 • Isama ang mga mapag-uusapang mungkahi ng mga magsasaka sa teksto ng RICE MASTER PLAN
 • Isama ang mga magsasaka sa pagpipinal at implementasyon ng RICE MASTER PLAN

Resolusyon Blg. 6

PANAWAGAN PARA SA PAGTATATAG NG ISANG PAMBANSANG KILUSAN PARA SA KASARINLAN SA PAGKAIN

YAYAMANG ang mga kontra-magsasakang pakana at programa ng mga neo-liberal na ekonomista, smugglers at iba pang mga vested interests ay nangyari at nangyayari dahil sa kawalan ng pagkakaisa sa pagkilos at pananaw ng iba’t ibang samahan sa pagsasaka, partikular sa industriya ng bigas at mais,

YAYAMANG ang krisis na sumisira sa sektor ng agrikultura ay nangangailangan ng isang programa ng pagkilos upang igiit ang re-kalibrasyon ng mga taripa, panibagong perspektiba sa pakikipag-usap sa WTO, IMF-World Bank at ADB, at magtataguyod ng isang ‘Nationalist Development Agenda’ at iba pang mga kagyat na reporma,

KAMI, mga kalahok na lider magsasaka sa National Consultation-Dialogue of Rice and Corn Farmers on Trade-Related Matters, na isinasagawa sa pangunguna ng Fair Trade Alliance  dito sa PRRM Headquarters, Quezon City, ay

NANANAWAGAN sa kapwa naming lider magsasaka, katutubo, muslim at lahat ng sektor ng lipunan na magkaisa o makiisa sa pagtatayo ng isang pambansang alyansa o kilusan sa pagtataguyod ng farmers’ agenda sa kalakalan at sa kasarinlan sa pagkain batay sa mga mungkahing pagbabagong iginuhit ng Fair Trade Alliance at ng National Consultation-Dialogue na ito.

__________________________

*Resolutions from the National Rice and Corn Farmes’ Consulation-Dialogue were also adopted at the Mindanao Rice And Corn Farmers’ Consultation-Dialague on Trade-Related Matters on June 17, 2005 at the Episcopal Training Center, Matina, Davao City. The following are the additional resolutions:

1.    Karagdagan sa Resolusyon Blg. 3: PANAWAGAN SA PAMAHALAAN PARA SA PANIBAGONG PAGPAPALAKAS NG AGRIKULTURA

Nananawagan na:

 • Ang binabayad na buwis ng National Food Authority (NFA) ay ilaan at gamitin pangunahin sa pagsuporta at pagpapalakas sa sektor ng bigas at mais.
 • Mabigyan ng prayoridad ang mga organisasyon ng mga magsasaka na matutong makipagkumpetensiya sa mga traders sa bilihan ng palay at mais.
 • Bigyan prayoridad ang pagtuturo sa mga magsasaka ukol sa iba’t ibang mekanismo at pamamaraan sa kalakalan.
 • Tutulan ang plano ng gubyerno sa pagpapapalit gamit ng mga pananim na butil patungong high value crops.

2.    Karagdagan sa Resolusyon Blg. 4: PANAWAGAN SA PAMAHALAAN PARA SA KARAGDAGANG PONDONG GAGAMITIN SA PAGPAPALAGANAP NG MGA LIKAS-KAYANG PAMAMARAAN NG PAGSASAKA NG PALAY KATULAD NG SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION O SRI.

Nanawagan na:

 • Maglaan ng benipisyo at suporta ang mga likas kayang agrikultura hindi lang sa Systems Rice Intensification (SRI), pati na rin sa biodynamic farming, organic farming at indigenous farming, at paggamit ng inbred o local varieties.
 • Palakasin ang research and development sa organic farming at likas kayang agrikultura at ilatag ang kumprehensibong teknolohiya kaugnay nito.

3.    Mga planong isasagawa:

 • Suportahan ang mga kahilingan sa WTO at Ministerial Conference sa HongKong sa darating na ika-13 hanggang 18, 2005 na may layuning palakasin ang lokal na agrikultura at paunlarin ang kalagayan ng mga magsasaka tulad ng Big Noise.
 • Palakasin at palawakin ang pagpapalaganap ng wastong impormasyon sa mga lokal at batayang antas tulad ng sityo at barangay tungkol sa WTO, liberalisasyon at iba pang isyu sa pandaigdigan at lokal na kalakalan.

4.    Karagdagang mga resolusyon:

 • Bigyan ng ‘security of tenure’ ang mga katutubo na nagtatanim ng mais at palay sa kanilang lupaing ninuno.
 • Bigyan ng insentibo ang mga magsasaka na nagtataguyod ng ‘sustainable agriculture’, at nagpapaunlad ng mga ‘indigenous seeds.’
 • Magbuo ng lokal na ‘marketing board’ na may mga kasaping mula sa hanay ng magsasaka.
 • Palawakin at palalimin ang partisipasyon ng lokal na pamahalaan sa pagtiyak na hindi nasasamantala ang mga magsasaka ukol sa presyo ng mga produkto.
Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s


 • FairTrade in pictures

 • Recent Posts

 • Archives

 • Founded in 2001, the Fair Trade Alliance (FairTrade) of the Philippines is a broad multisectoral coalition of formal and informal labor, industry, agriculture, NGOs and youth pushing for trade and economic reforms.
 • FairTrade seeks to promote a job-full and progressive Philippine economy through: (1) the promotion of fair trade rules and active agro-industrial policies based on the existing development needs of the nation, (2) the development of a positive agro-industrial culture to foster innovation, hard work and solidarity between and among the productive sectors of Philippine society, and (3) the transformation of an economy debased and stunted by colonial mentality, unequal trade and neo-liberal dogma into a modern, sustainable and broad-based.
 • Fair Trade Alliance (FairTrade)
  3/f Philippine Rural Reconstruction Movement (PRRM) Headquarters
  #56 Mo. Ignacia cor. Dr. Lascano, Quezon City, The Philippines
  (+632) 372 49 91 to 92 local 30
  (+632) 372 39 24
  fta[at]fairtradealliance.org

  FairTradeWeb is powered by Wordpress, MediaMax, MediaFire, Yahoo!, FeedBurner and Flickr.

 • Subscribe in Bloglines


%d bloggers like this: